Sztoker mini

Galingumas - 15kW

Kaina: 2029 Eur

Sztoker 25

Galingumas - 25kW

Kaina: 2345 Eur

Sztoker 35

Galingumas - 35kW

Kaina: 3040 Eur

Sztoker 50

Galingumas - 50kW

Kaina: 4025 Eur

Sztoker 100

Galingumas - 100kW

Kaina: 7240 Eur